Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Ανανέωση ειδικής άδειας οδηγού ταξί

Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες.                         

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.                             

(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.                                                                          

(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4. Α.Φ.Μ.

5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή

αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.                                                                                               

(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

6. Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.

2. Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχειεκδοθεί.

3 . Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε

υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου ταμείου

4. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση της.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |